top of page

Bibliotekārs

Rigonda Prīse

Skolas bibliotēkas darba laiks:

Pirmdienās: 13.00 - 19.00 

Ceturtdienās: 14.00 - 20.00

 • Nodrošina bibliotēkas lietotājiem brīvu pieeju dažāda veida informācijai;

 • Attīsta skolēnu informācijas atrašanas, izgūšanas, kritiskas izvērtēšanas un lietošanas prasmes;

 • Veicina skolēnu patstāvīgās mācīšanās iemaņu veidošanos;

 • Īsteno skolēnu lasīšanas veicināšanas programmas un projektus;

 • Atbalsta skolotājus mācību priekšmetu programmu īstenošanā un audzināšanas darbā;

 • Piedalās izglītojošos pasākumos un programmās, vajadzības gadījumā ierosināt šādu pasākumu organizēšanu.

Izglītības psihologs

 • Darbs ir vērsts uz mācību, emocionālu, kognitīvu, uzvedības un saskarsmes grūtību mazināšanu, kā arī pozitīvas pašizaugsmes veicināšanu skolēniem. 
 • Palīdz risināt izglītojamo mācīšanās grūtības, sociālās un emocionāla rakstura problēmas. 
 • Izglītojamo problēmu risināšanā sadarbojas ar izglītojamo vecākiem, likumiskajiem pārstāvjiem, pedagogiem un citiem speciālistiem.

Logopēds

Līga Jānelsiņa

Darba laiks:

Pirmdienās: 9.00 - 16.00

Otrdienās: 9.00 - 15.00

 • Veic izglītojamo runas, valodas un rakstu valodas traucējumu diagnosticēšanu valodas traucējumu koriģējoši attīstošo darbību un profilaksi. 

 • Organizē runas, valodas un rakstu valodas attīstības izvērtēšanu katru mācību gadu septembrī un desmit dienas pirms mācību gada beigām, lai veiktu valodas attīstības dinamikas izpēti.

 • Sagatavo rakstisku atzinumu par izglītojamā runas, valodas un rakstu valodas attīstību, ja izglītojamajam nepieciešams izmantot atbalsta pasākumus mācību procesā, valsts pārbaudes un diagnosticējošos darbos.

 • Konsultē un iesaista izglītojamo vecākus koriģējoši attīstošajā darbībā, konsultē pedagogus, sniedz ieteikumus izglītojamo runas un valodas attīstīšanai.

Sociālais pedagogs

Ina Paegle

Darba laiks: 
Pirmdienās: 8.00 - 17.00 
Otrdienās: 8.00 - 17.00 
Trešdienās: 8.00 - 17.00 
Ceturtdienās: 8.00 - 17.00 
Piektdienās: 8.00 - 14.30 

 

 • Novēro, novērtē, uzklausa un konsultē skolēnus, kuriem ir problēmas mācību procesā, uzvedībā vai ģimenē, kas ietekmē viņa socializācijas procesu, 
 • Sniedz palīdzību un atbalstu problēmu risināšanā, informējot, izglītojot un sadarbojoties ar skolēniem, viņu likumiskajiem pārstāvjiem un ārpusskolas institūcijām.
 • Nodrošina skolēnu uzvedības korekciju, īstenojot uzvedības vērtēšanas sistēmu un izstrādājot uzvedības korekcijas plānus. 
 • Veic skolēnu kavējumu uzskaiti un analīzi. 
 • Organizē pedagoģiski medicīnisko konsiliju skolā. 
bottom of page