top of page

METODISKAIS DARBS 2023./2024.MĀCĪBU GADĀ 

METODISKĀ DARBA PRIORITĀTES: 

 • pašvadīts mācību process un jēgpilna IT izmantošana

PRIORITĀRĀS CAURVIJU PRASMES UN TIKUMI: centība, gudrība, godīgums un atbildība. 

IMG_7819.JPG

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES METODIĶE: Ruta Zālīte

METODISIE MĒRĶI: 

 • skolēnu prasmju, zināšanu un redzesloka paplašināšana, sadarbojoties ar dažādu mācību priekšmetu un jomu skolotājiem;

 • pilnveidot patstāvīgā darba iemaņas mācību stundās un vakara mācību sagatavošanas laikā un jēgpilna IT izmantošana skolēnu brīvajā laikā; 

 • sekmēt izglītojamā atbildīgu attieksmi pret sevi, savu darbu, veselību un iekļaušanos sabiedrībā; 

 • pilnveidot skolēnos socializācijas prasmes, izmantojot digitālās viedierīces. 

METODISIE UZDEVUMI: 

 • metodisko materiālu izstrāde, 

 • darbs ar pedagoģisko un metodisko literatūru, 

 • pieredzes uzkrāšana un tālāknodošana, 

 • tālākizglītība, profesionālā izaugsme, 

 • pasākumi, konkursi un ārpusskolas aktivitātes, 

 • sadarbība (ar vecākiem, atbalsta personālu, citu mācību jomu MK, utml.)

METODISKĀS KOMISIJAS SKOLĀ 

2023./2024. mācību gadā

Sākumskolas, veselības un fiziskās aktivitātes jomas MK

 • Vadītāja - Vivita Rone

 • Rita Liepiņa 

 • Agita Jānelsiņa

 • Una Plūme 

 • Dace Eihenbauma 

 • Gita Timaškova

 • Judīte Buklagina 

 • Vineta Millere

 • Madara Rone  

Metodiskais mērķis: mācību procesu un citas aktivitātes sasaistīt ar darba vidi un reālo dzīvi, pilnveidojot pašvadītas mācīšanās un digitālās pratības prasmes un sadarbību visos līmeņos.

Dabaszinības un matemātika jomas un internāta skolotāju MK

 • Vadītāja - Inese Kalniņa

 • Ruta Zālīte  

 • Ligita Sniedzāne

 • Ilga Grote 

 • Oskars Urbāns 

 • Velga Balode 

 • Maruta Tolstova 

Metodiskais mērķis: jēgpilna IT izmantošana un tekstpratības pilnveidošana mācību darbā STEM mācību priekšmetos un audzināšanas darbā internātā.

Mākslas, IT, dizaina un tehnoloģiju, mūzikas, valsts valodas un svešvalodu, sociālās un pilsoniskās jomas MK 

 • Vadītāja - Dace Putniņa

 • Inese Kozlovska

 • Rudīte Endlere 

 • Judīte Vāvere

 • Rigonda Prīse 

 • Ina Paegle 

 • Elīna Gulbe-Urbāne

 • Sarmīte Balode

 • Aiga Gelbrote 

 • Līga Jānelsiņa 

 • Daniela Bērziņa 

 • Inga Vilde 

 • Zane Strazde 

Metodiskais mērķis: skolēnu prasmju, zināšanu un redzesloka paplašināšana, sadarbojoties dažādu mācību priekšmetu un jomu skolotājiem.

"C" klašu skolotāju MK 

 • Vadītāja - Ilze Babahina

 • Dace Dumpe

 • Svetlana Jonāse 

 • Inga Pulkstene

 • Anna Vasiļjeva

 • Līga Vāpa

 • Ināra Pureniņa

Metodiskais mērķis: izmantojot digitālās viedierīces, pilnveidot skolēnos socializācijas prasmes.

Skolotāju metodisko darbu izstāde
"Atgādnes mācību procesā"

bottom of page